Vanding via dræn fungerer i praksis

Flere landmænd har opnået gode erfaringer med rodvanding under sidste sommers tørke. - Rodvanding er økonomisk meget interessant de steder, hvor det er muligt, lyder det fra Stinna Filsø.

Sidste sommers tørke gav gode forhold for dræningsarbejde og dermed travlhed hos mange af landets drænentreprenører. Alle huskede det våde 2017.

- Men det er ikke kun i våde år, det er vigtigt at have en veldrænet mark, understreger Stinna Filsø, der er konsulent i dræning og vanding på Seges.

- Også i tørre dyrkningsår giver det bonus, at jorden er veldrænet, så man kan komme rettidigt i marken og få etableret et ordentligt såbed.

Dræn til vanding

Men dræn kan i særlige tilfælde på meget flade arealer også anvendes til vanding af afgrøderne.

- Der er flere eksempler på landmænd, der sidste sommer blokerede drænudløb eller pumpede vand ind i drænsystemet med det formål at hæve vandspejlet i jorden for at forsyne afgrøderne nedenfra, fortæller Stinna Filsø.

Erfaringer siger, at man skal være særligt opmærksom på, at vandet, man lukker ind i drænsystemet, kontinuerligt trækker væk fra drænene og ud i jorden, hen til planterødderne.

- Vandet skal være i bevægelse, da stillestående vand kan slæmme jorden og filtermaterialet omkring drænene til, hvilket kan reducere dræneffektiviteten, understreger Stinna Filsø.

- Begynder vandet at stå stille, er det bedre at åbne for skossen eller starte pumpen, lade vandet løbe ud, og så starte forfra igen.

Tænk rodvanding ved dræn

Rodvanding forudsætter meget flade arealer.

- Desuden skal det rent teknisk være muligt at hæve vandstanden i en afvandingskanal, afvandingsgrøft eller hovedledning til et niveau over drænniveau i forårs- og sommerperioden – altså uden for den periode, hvor drænene normalt løber, påpeger Stinna Filsø.

Er disse to afgørende forudsætninger opfyldt kan det anbefales, at man i projekteringen af et nyt drænsystem indtænker muligheden for at rodvande.

- Det kan for eksempel være relevant ved dræning af lavbundsarealer med en permanent terrænnær grundvandsstand, hvor drænene også løber i sommerhalvåret.

- Teknisk kan rodvanding etableres med reguleringsbrønde ved drænudløb eller placeret strategisk i drænsystemet, slutter Stinna Filsø.

Jysk landmand høstede over snit sidste år med rodvanding

Stinna Filsø fra Seges beretter om en landmand fra Kronjylland, der under sidste års tørke forsøgte sig på et godt 100 hektar stort areal med rodvanding via drænsystemerne.

- Arealet er lavtliggende og inddiget ned mod Kattegat, og afvandes med afvandingskanaler og pumpe. Ved at sætte en skosse for udløbet til en større afvandingskanal, hævede landmanden vandstanden i den bagvedliggende grøft, så vandstanden stod 60-80 cm over drænenes udløb i grøften, fortæller Stinna Filsø.

- Vandet er således løbet baglæns ind i drænsystemet, som har fordelt vandet over markerne i drændybden.

Fjorten dage før høst, hvor afgrøderne ikke længere havde et vandbehov, blev skossen fjernet, og vandet lukket ud.

- Landmanden vurderer, at der i gennemsnit på arealet er avlet 75 hkg pr. hektar i vinterhvede, hvilket er 10 hkg pr. hektar mere end normalt, oplyser Stinna Filsø.

Udbyttet varierede, da markerne ikke er helt jævne, og afgrøderne nogen steder har haft for langt ned til vandspejlet, og derfor haft det for tørt.

For at få den optimale udnyttelse af metoden, skal marken være helt plan.

Læs også