Godt halmmøde – trods alt

FYNSVÆRKET: Selv om der ikke kom konkrete løfter fra Vattenfall om erstatning eller a conto betaling, betegnede en del af de godt 60 fremmødte halmleverandører mandagens informationsmøde på Fynsværket som nogenlunde positivt.

Som tidligere omtalt har den nye halmfyrede kraftvarmeblok – Blok 8 – på Fynsværket endnu en gang været ude for en forsinkelse i indkøringsperioden.

Den 1. september blev der konstateret brand i posefiltrene, som skal rense røgen for flyveaske. Branden udviklede sig som en glødebrand, som det tog lang tid at få slukket, og som har betydet alvorlige skader på anlægget, der har været stoppet siden branden.

Mandag den 5. oktober havde Fynsværkets ejer, Vattenfall A/S, et møde med anlæggets leverandør for at få udarbejdet en plan for genoptagelse af prøvedriften. I den forbindelse var alle halmleverandører, disses bankforbindelser og andre interessenter indbudt til et informationsmøde på Fynsværket mandag kl. 16, hvilket godt 60 benyttede sig af.

Kede af situationen
På dette møde gav kraftværkschef Klaus Winther, Fynsværket, og brændselsindkøber Henrik R. Hansen, Vattenfall, en orientering om skadens omfang og dens mulige afhjælpning samt om den nye force majeure situation – den anden i løbet af indeværende år.

- Vi er kede af den situation, som både vi og I er kommet i, fastslog Klaus Winther. Det tog over en uge at få branden slukket. 60-80 tons flyveaske skulle derpå fjernes fra posefiltret, som består af ca. 1500 10 meter lange poser.

- Vi er klar over, at det er til stor gene for jer, at vi for øjeblikket ikke tager imod halm. Det er også dårligt for os, idet vi med 750 millioner investeret har et driftstab på to millioner kroner om ugen ved, at anlægget ikke kører. Vi har et stort incitament til at få det til at køre hurtigst muligt.

Nødreparation
- En fuldstændig reparation med montering af nye filtre vil ifølge anlægsleverandøren ALSTOM strække sig over tre måneder. Derfor har vi besluttet at udskyde en del af reparationen til næste sommer, når varmebehovet er lille. I stedet vil vi køre med en nødreparation, som betyder en forventet idriftsættelse medio november.

Henrik R. Hansen oplyste, at værket på et normalt år vil brænde 140-170.000 tons halm. I sæsonen 2009-10 forventer man at bruge 115.000 tons. Der er tegnet kontrakter på 138.000 tons. Der er altså 23.000 tons halm, svarende til 17 procent, i overskud. De overskydende mængder kan enten overføres til næste sæson – med kontraktmæssig regulering. Eller de berørte leverandører kan vælge at få halmen fritstillet med mulighed for salg til anden side.

Er det force majeure?
Orienteringen affødte en del spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte halmleverandører. Flere satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt den opståede brand kunne betegnes som en force majeure situation. Og enkelte antydede, at Vattenfall måske slet ikke var så ked af situationen, idet de pågældende forudså, at udskydelsen af leveringerne ville påvirke den fremtidige halmpris i nedadgående retning. En påstand, som Vattenfalls repræsentanter på mødet blankt afviste.

Hans Otto Sørensen, Skærbæk, der er medlem af Danske Halmleverandørers bestyrelse, kritiserede afholdelsen af informationsmødet, idet omtalen af de 23.000 tons halm, der ligger over, efter hans opfattelse vil betyde lavere priser og dermed øgede tab for halmleverandørerne.

Dertil svarede Henrik R. Hansen, at Vattenfall i henhold til force majeure reglerne har pligt til at informere leverandørerne.

Ønske om a conto betaling
Efter en længere debat konkluderede Hans Otto Sørensen, at der vil være stor opbakning til, at Vattenfall finder en form for a conto betaling til leverandørerne.

- Jeg vil blive skuffet, hvis dette her løber ud i sandet, understregede Hans Otto Sørensen. Vi er vant til at agere på tillid, og jeg vil opfordre jer til at begynde at agere som andre inden for landbrugssektoren. I har ikke haft en alt for nem start. Men der er altså nogle, der kommer til at lide et betydeligt tab. I må overveje, om I ikke kan finde en løsning på dette her.

Kraftværkschef Klaus Winther glædede sig over Hans Otto Sørensens positive linie, men han forudså vanskeligheder med at få Vattenfalls svenske moderkoncern til at gå ind på en egentlig erstatningsudbetaling.

Positive halmleverandører
- Det er en vanskelig situation, sagde formanden for Centrovice, Niels Rasmussen, Stenstrup, efter mødet til Landbrug FYN. Situationen er vanskeliggjort af, at landmændene p.t. ikke har meget at have optimismen i.

Niels Rasmussen betegnede den besluttede nødreparation som et tilfredsstillende tiltag, og han håbede, at Vattenfall vil få et positivt resultat ud af at undersøge mulighederne for en a conto afregning.

- Jeg er stolt over, at de fremmødte landmænd trods en presset situation har været så positive, så mødet kunne afvikles i god ro og orden. Det tjener os/dem til ære, sagde de fynske landmænds formand.

Godt møde
På vej ud fra mødet talte Landbrug FYN med en gruppe fynske halmleverandører, hvis talsmand, Flemming Knudsen, Åsum, på gruppens vegne gav udtryk for tvivl om, hvorvidt branden kunne betegnes som en force majeure situation.

- Vi mener, at de henholder sig til force majeure for at spare penge. Vi synes også, de er for længe om at komme i gang med at udbedre skaderne. Alligevel synes vi dog, at det har været et godt møde, sluttede Flemming Knudsen.

Læs også