Demodage med demonstration af roeensilering

Ensilering af roer er i fokus – og selv forskerne er på sagen. Lige nu er projektet »Beet silage for future sustainable dairy production, Unbeetable« aktuelt – i projektet indgår flere demodage, som skal bibringe ny viden til de interesserede.

Vil man blive klogere på ensilering af roer, har man muligheden for at deltage i en demodag om emnet, inden året er omme.

I projektet »Beet silage for future sustainable dairy production, Unbeetable« indgår nemlig afholdelse af demodage, hvor der fokuseres på ensilering af roer – fordelt på to demodage i 2023 og to i 2024.

De to første demodage vil blive afholdt i henholdsvis Salling-området og i Vardeområdet.

Projektet er støttet af GUDP med Aarhus Universitet, Foulum som projektejer og seniorforsker Mogens Larsen som projektleder. Selve demodagene står en projektgruppe fra KWS, Nordic Sugar og Velas for at afholde.

Mulighed for at følge ensileringen

Ifølge projektgruppen vil der på demodagene blive mulighed for at følge ensileringen med rensning af roerne, knusning og indlæggelse i silo samt følge ensilering af roer med en saftsugende ensileringspartner.

Der udleveres protokoller for ensilering af roer, og der bliver mulighed for at få svar på de spørgsmål, som kan opstå ved denne forholdsvis nye metode at lagre og fodre roer.

Projektet omfatter blandt andet gennemgående analyser af roer af forskellige sorter og med forskelligt tørstofindhold.

Projektgruppen peger på, at disse analyser er væsentlige, idet de nuværende kendte næringsstofværdier på roer – uanset nationalitet – er af ukendt oprindelse og uden forskelle på, om de er med lavt eller højt tørstofindhold.

Nye sorter på markedet

Desuden er der de senere år kommet nye sorter på markedet med et meget højt tørstofindhold.

- Disse nye sorter – energi-/foderroer – er væsentligt forskellige fra de gængse medium- og lavprocentige sorter. Derfor forventes der større forskelle i analyseresultaterne mellem medium og højprocentige sorter, lyder det fra projektgruppen.

Projektet omfatter desuden:

- Vurdering af energiværdien af ethanol i ensilerede roer sammenlignet med sukker i roer og med stivelse i majsensilage.

- Metanemission.

- Kvantificering af klimaeffekt og andre miljøpåvirkninger af ensilerede roer og af mælk og kød fra en mælkeproduktion, hvor køer fodres med ensilerede roer.

Forskellige ensileringsmetoder vil blive præsenteret

De endelige datoer og steder for demodage vil ifølge projektgruppen blive offentliggjort snarest muligt, men afventer tidspunkt for, hvornår roerne er høstet på de to demogårde.

Desuden sendes indbydelse til alle mælkeproducenter, rådgivningsvirksomheder, dyrlæger og foderindustrien.

Projektet afsluttes i vinteren 2024-25 med blandt andet en stor roeensileringsdag med præsentation af forskellige ensileringsmetoder, sorter, roedyrkningsmaskiner, resultater fra forsøgene samt indlæg vedrørende roedyrkning og fodring med ensilerede roer.

Om roeprøverne:

Er indsamlet i seks forskellige lande

Omfatter otte forskellige sorter

Er dyrket på to forskellige jordtyper – lerjord og sandjord

Er inddelt i to grupper – medium og højt tørstofindhold

Læs også