Dræning med pumpe kan være den bedste løsning

På en vestsjællandsk mark, der lå lavt i forhold til havoverfladen i Storebælt, var en drænløsning med pumpe nødvendig for at kunne opnå en god roddybde.

Drænbrændenes placering. Og nu er de vandlidende områder væk.

På Reersø mellem Slagelse og Kalundborg ligger en mark i et inddæmmet område, der afvandes med store afvandingskanaler, hvorfra vandet pumpes ud i Storebælt.

Arealet ligger dermed meget lavt i forhold til havoverfladen. Derfor havde landmanden store problemer med, at jorden på omkring seks hektar ud af markens i alt ni hektar ofte var vandmættet helt op til terræn, så der stod blankt vand på markoverfladen.

I tørre år var det egentlig godt med den høje vandstand, da det gav en god vandforsyning i tørre somre.

Kørte fast

Men i våde år kørte landmanden ofte fast, og han var nødsaget til at så vårafgrøder, der også var vanskelige at etablere ordentlig i det våde såbed om foråret. Nogle år fik han slet ikke høstet arealet.

Det våde areal i marken var drænet i forvejen. Men landmanden har ikke kendskab til, hvornår de gamle dræn er lagt og lå tilfældigt nedgravet, der hvor de værste våde huller var.

Da arealet var drænet uden pumpe, lå de tilmed i meget ringe drændybde. Det betød, at drænrør ofte blev kørt op med ploven, og de gamle dræn var efterhånden helt værdiløse og ikke aktive.

Derfor blev arealet i efteråret 2013 omdrænet, uden at der blev taget højde for de gamle dræn. De er bare blevet, hvor de var, og er ikke blevet koblet til de nye dræn.

Omdræning med ny pumpe

Der blev drænet med nøgenrør lagt med gravemaskine med 15 centimeter filtergrus over rørene.

Afvandingsdybden på marken er begrænset af vandstanden i afvandingskanalen. For at få en tilstrækkelig drændybde, der giver mulighed for at opnå en god roddybde, var det nødvendigt at tilkoble en pumpe til drænsystemet.

Nu ligger drænene i cirka én til halvanden meters dybde.

Pumpen blev etableret ud til afvandingskanalen, der løber øst for marken. Mellem pumpen og kanalen er der udgravet et pumpereservoir, hvori vandet pumpes over i, inden det via en almindelig drænrør ledes ud i kanalen.

Pumpen starter kun, når vandstanden i pumpebrønden når en højde, så drænrøret, der løber ind i pumpebrønden, ikke står under vand. Pumpen stopper automatisk, når vandstanden er bragt ned. Højden på vandstanden, der starter og stopper pumpen, kan til enhver tid justeres.

God drændybde

Pumpen kører på strøm, som det lokale elværk via et elkabel tilkoblede elnettet fra den nærliggende by. Det vurderes, at den årlige elregning for pumpen i gennemsnit er omkring 2.500 kroner, men det varierer fra år til år.

I alt kostede drænprojektet med etablering af pumpen omkring 150.000 kroner, hvilket vi sige omkring 25.000 kroner pr. hektar.

- Det er bedre at etablere en pumpe og få en god drændybde, end at gå på kompromis med drændybden, lyder landmandens konklusion.

Læs også