Godt år for de fynske skovdyrkere

For at leve op til konkurrencelovgivningen er de danske skovdyrkerforeninger - også den fynske - ændret fra foreninger til andelsselskaber.

I sin beretning på den ordinære generalforsamling, onsdag den 12. oktober, kunne Skovdyrkerforeningen Fyn’s formand, godsejer Torben Bille Brahe, Fraugdegaard, fortælle, at foreningen har haft et godt år med høj aktivitet hos medlemmer og eksterne kunder.

Bag denne enkle udmelding ligger mange forhold, der har trukket i flere retninger. Finanskrisens efterveer har presset hele det forgangne regnskabsår, men det er lykkedes at undgå større tab, og afsætningen er gået godt hele året.

Selvbærende
Forventningerne om en omsætningsforøgelse på cirka 30 procent over to år holdt stik - dog med både positive og negative udsving på omsætning og indtjening på de forskellige driftsgrene.

De tidligere statstilskud til forskellige aktiviteter i skovene - løvtræplantning, grøn driftsplan og tilskud til rådgivningen - er nu helt afskaffet, og kun støtten til skovrejsning er bibeholdt.

- Det er heldigvis lykkedes at ændre foreningens opgaver i retning af at være selvbærende uden støtte, konstaterede Torben Bille Brahe. Vi er glade og stolte over, at tilpasningen til den nye situation er lykkedes, og at vi har kunnet fastholde betjeningen af medlemmerne - også uden ekstra stigninger i kontingentet.

Fra forening til AmbA
- For Skovdyrkernes organisation har 2011 været skelsættende med vedtagelse af betydende organisationsændringer. For det første blev alle skovdyrkerforeningerne på baggrund af en strammere tolkning af konkurrencelovgivningen ændret fra foreninger med begrænset ansvar (FmbA) til andelsselskaber (AmbA).

- Vores anden udfordring var samarbejdet mellem foreningerne, fortsatte Torben Bille Brahe. Her kunne konkurrenceloven sætte en stopper for vores ønsker om at udvide det eksisterende samarbejde. Denne udfordring blev løst ved at binde foreningerne tættere sammen i en mere forpligtende struktur med en ny fælles hovedbestyrelse. I den nye struktur betragtes de syv foreninger tilsammen som en koncern, hvor samarbejde og videnudveksling internt er lovligt uden begrænsninger.

Større omsætning
Også i det seneste regnskabsår har Skovdyrkerforeningen Fyn på medlemssiden haft både fremgang og tilbagegang. I alt havde foreningen pr. 30. juni 2011 740 medlemmer - en tilbagegang på fem. Medlemmerne havde tilsammen 9.530 hektar skov og plantage - en fremgang på 298 ha.

Foreningen har i regnskabsåret omsat for 12,5 millioner kroner råtræ til savværker. Det er over 50 procent mere end året før. Der har været en særdeles god efterspørgsel på både løvtræ - mest til eksport til Østen - og nåletræ til hjemligt forbrug. Fremgangen gælder både mængde og pris. Især er prisen på nåletræ næsten fordoblet over fire år.

Af flis til varmeværker blev der omsat godt 32.000 m³, svarende til cirka 1.000 lastbillæs. Der er en stigning på cirka 50 procent i forhold til året før.

Et juleeventyr
- Juleeventyret fortsætter, fastslog skovdyrkerforeningens formand. Afregningspriserne for juletræer er således steget med næsten en euro i gennemsnit pr. træ - primært for de store træer. I regnskabsåret omsatte Skovdyrkerforeningen Fyn 214.000 juletræer (225.000 året før) samt cirka 1.400 ton klippegrønt (1.300 året før).

- Entreprenørafdelingen har nu stabiliseret sig på et niveau omkring små 25 millioner kroner i omsætning. Blandt andet har vi fortsat en betydelig entreprise for Odense Kommune, og vi er i gang med at udvide til andre kommuner. Vores omsætning hos medlemmerne er cirka 18 millioner kroner Også forretningsområderne planter, vildtpleje og frø udviser positive takter.

Læs også