Anmeldeordning måske ikke på Fyn?

Et højt fosfor-tal på udbringningsarealer kan gå hen og spænde ben for den del af anmeldeordningen, der har til formål at fylde slagtesvinestaldene.

Den del af anmeldeordningen, der populært sagt kaldes »fulde stalde«, har til formål at få slagtesvinestalde opgraderet til de antal dyreenheder, der må være i staldene efter den nye definition af antal slagtesvin til en dyreenhed.

Hvor en slagtesvinestald før rummede plads til produktion af 171 dyreenheder eller cirka 6.000 slagtesvin årligt, så skulle man - ved brug af anmeldeordningen og anvendelse af de nye definitioner af dyreenheder - komme til at producere omkring 170 svin ekstra på årsbasis ved brug af de nye dyreenheder. Altså en produktion øget fra 6.000 til 6.170 slagtesvin årligt.

Der er dermed lagt op til, at anmeldeordningen giver mulighed for, at huse et antal dyreenheder, der er lovligt efter »planåret« 2008/2009.

Hensigten med ordningen er med andre ord at udnytte ledig plads i stalde til det antal dyreenheder, der er lovligt i staldene efter de nye regler.

Undtagelser
Ifølge chefkonsulent Jan Brochstedt Olesen, Centrovice, er der dog lagt op til, at ordningen ikke gælder, hvis stalden ligger tættere end 300 meter fra beskyttet natur i form af overdrev samt Natura-2000-områder.

Ligeledes er der heller ikke lagt op til, at ordningen vil gælde, hvis der udbringes gylle fra bedriften på fosforklasse-2 eller fosforklasse-3-arealer.

Miljøkonsulent Lykke Pilegaard, Centrovice, påpeger dog, at man stadig mangler den færdige bekendtgørelse, inden man kan sige noget endeligt.

- Fosforklasse 2 kan bare være et lavbundet areal, mens fosforklasse 3 er defineret som drænet lerjord med fosfortal over 6, som samtidig ligger i fosforfølsomt oplande til Natura 2000-områder, forklarer hun, men påpeger, at så enkelt er alligevel ikke.

Høje fosforklasser på hele Fyn
- Det ligger fast, at store dele af Fyn er beliggende i fosforfølsomme oplande til Natura 2000. Men flere fynske kommuner har desuden opgraderet mange ekstra arealer til at være fosforfølsomme i forbindelse med miljøgodkendelser, forklarede Lykke Pilegaard på et møde for svineproducenter for nylig. 

Det er som minimum sket i Odense kommune, Faaborg-Midtfyn kommune, Nyborg og Nordfyns kommune, men muligvis flere.

- Rigtig mange svineejendomme på Fyn har dermed et areal i fosfor-klasse 2 eller 3, bemærkede miljørådgiveren.

Hun forklarede, at når kommuner opgraderer arealernes fosforklasse i miljøgodkendelsessager, er det noget, kommunerne gør uanset fosfortal, og uanset om det drejer sig om sand- eller lerjord, hvis blot der afvandes til Natura-2000-områder.

Frustration
Udsigten til muligheden for, at svineproducenter over det meste af Fyn måske er afskåret fra at anvende anmeldeordningen for slagtesvin, vakte frustration og forargelse hos svineproducenterne til mødet.

- Man kan da ikke lave en anmeldeordning, der ikke gælder på Fyn. Det må laves om, erklærede en svineproducent.

Lykke Pilegaard påpeger dog, at følger man husdyrloven, vil det kun være lerjordene med fosfortal over 6, der vil være den begrænsende faktor, og det er kun en mindre andel af Fyn.

Håber på gennemskuelighed
Ifølge chefkonsulent på miljøområdet Ejler Petersen er intensionerne med den ændrede husdyrlov, som anmeldeordningen er en del af at sikre en mere ensartet og gennemskuelig regulering på tværs af kommunerne. Det vil ikke være i overensstemmelse med lovens intentioner at fortsætte den hidtidige praksis.

- Så vil vi opleve kun at få skærpelserne i loven vedrørende ammoniak og ingen afbureaukratisering eller forenkling af reglerne, som er en del af den samlede pakke, siger han.   

- Jeg ser frem til den endelige bekendtgørelse, og at kommunerne indretter administrationen i overensstemmelse hermed, fastslår han.

Læs også