Odense Kommune og Centrovice: Samarbejde er vejen frem

Formanden for Odense Kommunes teknik- og miljøudvalg, Jan Boye, og Centrovice-formand Niels Rasmussen, har udsendt en fælles erklæring om natur- og landområderne. Den har følgende ordlyd:

Ved kommunalreformen fik kommunerne en række nye opgaver, som omhandler natur og vandmiljø samt planlægning for landbrugserhvervet. For at disse opgaver kan blive løst, så der både tages hensyn til beskyttelsen og benyttelsen af landområderne, er det vigtigt med et godt samarbejde mellem myndighed og landbrugserhverv. 

Landbruget står i disse år over for store udfordringer med en vanskelig økonomi, med nye miljøkrav og med en skærpet konkurrencesituation. Strukturudviklingen i landbruget fortsætter med uformindsket styrke mod større og færre bedrifter.

Kravene til, at den enkelte bedrift bliver en virksomhed, der tænker endnu mere professionelt, miljørigtigt og langsigtet, øges og dermed også behovet for et tættere samarbejde med offentlige myndigheder. 

Balance
De meget store bedrifter repræsenterer store investeringer, og der er helt naturligt et ønske fra landbruget om rimelig investeringssikkerhed. Kommunerne har samtidig fået opgaven med at afveje de mange hensyn i forhold til det åbne land. Der skal være balance mellem hensynet til miljøet og naturen, den rekreative brug for kommunens borgere samt den jordbrugsmæssige produktion.

Blandt andet har kommunerne fra staten fået opgaven med at udpege »særligt værdifulde landbrugsområder«, og områder, hvor biogasanlæg og store husdyrbrug kan placeres.

Det er vigtigt ud fra de lokale forhold at have det bedst mulige grundlag til rådighed, når disse områder skal udpeges. Det er også vigtigt, at de endelige udpegninger i kommuneplanen på den ene side tilgodeser både natur, miljø og hensynet til de folk, der kan opleve gener, og på den anden side de erhverv, der har det åbne land som deres arbejdsområde.

Samarbejde
Gennem tæt dialog og samarbejde ønsker Odense Kommune og Centrovice at samarbejde om den jordbrugsanalyse, som i kommunen skal ligge til grund for at finde egnede og fremtidssikrede placeringer til udvidelser og nyetableringer af landbrugsbedrifter.

På natur- og vandmiljøområdet står både landbrug og kommuner med Grøn Vækst-initiativet og de kommende vand- og naturplaner med store udfordringer i de næste år.

Det vil være vigtigt for landbruget, at vi finder intelligente løsninger, som mest omkostningseffektivt bringer os tættere på målsætningen, samt skaber forretningsområde inden for bioenergi.

Lige meget hvordan den nuværende debat om omfang og tidshorisont i disse planer ender, vil landbruget blive en vigtig part for at opfylde målene i planerne.

Det bliver derfor afgørende med et godt samarbejde og en god dialog om at få indsatsen gennemført og at få løsninger, som er varige, og som landbruget bakker op om.

Vådområder
En af de indsatser, staten allerede har sat i gang, er, at der mod kompensation til landmændene etableres vådområder. I oplandet til Odense Fjord skal der findes over 400 hektar lavbundsarealer, som skal omdannes til vådområder, der kan fjerne kvælstof fra drænvandet.

I processen bliver det vigtigt at inddrage lokalkendskab fra konsulenter og landmænd, så projekterne kan udformes bedst muligt til gavn for både miljø og de folk, der bor i nærområdet.

Efterfølgende vil der være brug for pleje af de nye naturarealer, og rygraden i plejen vil i mange tilfælde være afgræsning. Her vil der være gode muligheder for landmænd eller kogræsserlaug, der interesserer sig for for eksempel produktion af kødkvæg på ekstensive arealer. 

De mange nye udfordringer for både landbrug og kommune viser med al tydelighed, at gode, holdbare løsninger for årene fremover kræver samarbejde. Kun på den måde kan der ske en afbalanceret afvejning til fordel for såvel erhvervet, naturen som borgerne i Odense Kommune.

Læs også