Mindre grovfoder giver mindre metan

Fodringsforsøg ved AU Foulum har vist, at køers metanudskillelse falder markant, når grovfoderandelen i foderrationen begrænses væsentligt. Metoden udfordrer dog både koens sundhed og landmandens økonomi.

På baggrund af tørken i sommeren 2018 blev det i et tidligere projekt ved AU Foulum undersøgt, om det er muligt at fodre malkekøer med mindre eller slet ingen grovfoder. Resultaterne viste, at køerne kunne fungere uden grovfoder, men analyser af vomindholdet viste også, at vomomsætningen og dermed deres sundhed var udfordret.

Grovfoderandelen påvirkede ikke mælkeydelsen, men fedtprocenten faldt markant, når der ikke blev anvendt grovfoder, hvorved også ydelse af energikorrigeret mælk faldt.

Med udgangspunkt i disse resultater valgte AU-forskerne i samarbejde med Seges og DLG at arbejde videre med de samme foderrationer, for at undersøge, hvordan disse påvirker køernes metanproduktion.

I forsøget blev der dog kun medtaget non-GM kraftfoder mix, da denne kraftfodersammensætning gav den største ændring i fedtprocenten og vommiljøet i produktionsforsøget i 2018.

Der blev arbejdet med tre rationer:

En basis-ration, hvor 50 procent bestod af tørstod fra grovfoder – altså en ”normal” ration.

En såkaldt »HalvGrov« ration med 25 procent tørstof fra grovfoder og fem procent fra halm, resten fra non-GM kraftfoder.

 En »NulGrov« ration med 10 procent tørstof fra halm og resten fra kraftfoder – altså helt uden grovfoder.

Hver ration blev undersøgt i fire Holstein- og fire Jersey-køer, som blev placeret i AU Foulums klimakamre for at måle deres metanudskillelse. Derudover blev køerne vejet, der blev udtaget vom- og gødningsprøver, mens foderoptagelse, vandoptagelse og drøvtygning blev registreret.

Stor reduktion ved holstein

Resultaterne viste, et meget stort fald i metanudskillelsen, når grovfoderandelen blev reduceret fra 50 til 0 procent. Især hos Holstein, hvor reduktionen i metan pr. kilo optaget tørstof var på hele 48 procent, mens reduktionen var 23 procent for Jersey.

Reduktionen i metan kan forklares ved, at når der tages grovfoder ud af køernes foderration, sker der en reduktion i mængden af nedbrudte fibre, fordi det er fibernedbrydningen, der giver anledning til dannelsen af metan.

- Vores resultater er absolut interessant ny viden i forhold til at få reduceret køernes produktion af drivhusgasser. Men det ligger dog ikke lige for at lave en så ekstrem fodring i praksis. Dels får vi ikke udnyttet koens potentiale til at leve af det, som ingen andre kan leve af, nemlig grovfoder - og dels er der risiko for fordøjelsesforstyrrelser hos koen, og sidst men ikke mindst er det en ret dyr fodring, forklarer seniorrådgiver Christian F. Børsting fra Institut for Husdyrvidenskab, AU, som har stået i spidsen for forsøget.

cc

- Vores resultater er absolut interessant ny viden i forhold til at få reduceret køernes produktion af drivhusgasser. Men det ligger dog ikke lige for at lave en så ekstrem fodring i praksis.

Christian F. Børstin, seniorrådgiver, Institut for Husdyrvidenskab

Læs også