Økologisk avlsprogram skal forbedre klima og dyrevelfærd

Genetikken bag køer i den økologiske produktion er stadig konventionel og dermed ikke tilpasset det økologiske produktionssystem og de økologiske principper. Det skal projektet Ø-ko-avl lave om på.

Danskernes appetit for økologiske produkter er stor. Det afspejles blandt andet i en økologisk markedsandel på 37 procent for konsummælk i 2022. Det fremgår af »Nyt fra Icrofs«.

Her skriver Morten Kargo, VikingGenetics og Aarhus Universitet, og Helene Uller-Kristensen, forskningsformidler, Icrofs, at den fortsatte vækst blandt andet bygger på forbrugertillid, bæredygtighed og innovation, og de stiller spørgsmålet om, hvad der skal til for yderligere at øge den økologiske markedsandel?

De peger på, at der er stor forskel mellem det økologiske og det konventionelle produktionssystem og selve markedsefterspørgslen – men takket være genomisk selektion kan man i dag hurtigere opnå de avlsmæssige ændringer, vi ønsker.

Spørgsmålet er fortsat, hvilke avlsmål der skal sætte retningen. De forklarer, at i et avlsmål bliver hver egenskab vægtet ud fra dets økonomiske værdi i forhold til den forventede profit for landmanden.

Sundhedsegenskaber indgår allerede i de konventionelle avlsmål, men vægten på dyrevelfærdsfaktorer og klimapåvirkning kan øges yderligere via såkaldte ikke-markedsværdier, hvis der udarbejdes et specifikt økologisk avlsmål, lyder det.

Økologisk avlsprogram

Det nystartede Organic RDD-projekt Ø-ko-avl arbejder for at udvikle et økologisk avlsprogram tilpasset økologiske produktionssystemer. Projektet vil definere et avlsmål baseret på økonomiske modeller og præferencer hos forbrugere, mejerivirksomheder og landmænd.

Ø-ko-avl vil også optimere forskellige dele af avlsprogrammet og kvantificere fordelene ved at etablere en separat økologisk avlslinje for Nordisk Rødt, som Rød Dansk Malkerace i Danmark er en del af.

Avlsstrategien for Nordisk Rødt er allerede delvist målrettet økologisk produktion, og derved er der stor sandsynlighed for at implementere et økologisk avlsprogram for netop denne race.

Ifølge »Nyt fra Icrofs« forventes det ved at udvikle et økologisk avlsprogram, at en økologisk ko vil få en lavere klimapåvirkning og bedre dyrevelfærd såvel som et reduceret antibiotikaforbrug grundet øget modstandskraft mod mastitis.

Det fremgår, at hvis man lykkes med at etablere et avlsprogram specifikt målrettet økologi, kan landmænd, mejerier og detailhandlen få mulighed for at markedsføre deres produkter med en stærkere økologisk profil, hvilket kan resultere i højere priser og øge økologiens troværdighed.

Forbrugerne bliver inddraget

Projektet skal undersøge forbrugernes forståelse af de økologiske principper og holdninger i forhold til et økologisk avlsmål.

Fremtidens forbrugertrends skal afdækkes, og dernæst skal der udføres kvalitative interviews og undersøgelser hos danske forbrugere, tyske og svenske forbrugere.

Det vil blandt andet blive undersøgt, hvilke egenskaber forbrugerne anser som vigtige i forhold til økologiske produkter, herunder reduceret metanudledning, mælkekvaliteten og bedre dyrevelfærd.

Derudover skal forbrugernes betalingsvillighed afdækkes. Baseret på dette, samt økonomiske værdier for hver enkelt egenskab beregnet ved hjælp af SimHerd-modellen, skal det økologiske avlsmål fastlægges.

Som et yderligere lag er det tanken, at avlsmålet skal diskuteres i et nyt økologisk avlsråd.

Avlsplanen skal optimeres

Ø-ko-avl vil desuden fokusere på at optimere selve avlsplanen ved at fastlægge, hvor mange avlsdyr der skal udvælges årligt, og hvor stærk selektionen skal være.

Derudover vil det blive undersøgt, hvor stor effekten er af at inddrage forskellige reproduktionsteknologier i avlsplanen, så økologerne er vidende om, hvor meget økologisk avlsfremgang, der tabes ved at fravælge en teknologi.

Det er vigtig viden at have, når det skal besluttes, om en teknik bør anvendes i en økologisk avlsplan, fastslås det i »Nyt fra Icrofs«.

Den sidste del af projektet, der er et samarbejde mellem forskere ved AU og KU sammen med Seges Innovation, Icoel, VikingGenetics, Arla, Naturmælk og Thise, vil sætte fokus på selve implementeringen af et økologisk avlsmål og avlsprogram for Nordisk Rødt.

Læs også