Godt samarbejde, så begge parter vinder

Udbringning af husdyrgødning er ofte en opgave for maskinstationer, da krav til udstyr og specialisering i arbejdsopgaver er stærkt stigende. Gode og klare aftaler mellem begge parter er med til at lave et godt samarbejde, hvor begge parter vinder.

Af Sven Erik Pinstrup, planteavlskonsulent, Landbo Limfjord

Vinteren har været usædvanlig mild og regnfuld. Det giver tidlig plantevækst og mange afgrøder skal snart have tildelt den første gødning. Husdyrgødning udgør en stor andel af gødningen på mange landbrug. En god udnyttelse af husdyrgødningen er derfor en forudsætning for gode udbytter i marken. Det er vigtigt at få viden om.

Forventningsafstemning

I Landbo Limfjord har vi flere gange afholdt kursusdage, hvor maskinstationer og landmænd mødes og diskuterer emner, hvor man har fælles interesse. Formålet med møderne har været at styrke samarbejdet mellem landmænd og maskinstationer, så begge parter vinder.

Med baggrund i møderne og flere års god dialog med både landmænd og maskinstationer kan der opstilles en række forhold, der har stor betydning for samarbejdet, omkostningsniveauet, kvaliteten af arbejdet og fremstillingsprisen på afgrøderne.

Evaluer sidste sæson

Tag et møde om vinteren, hvor man evaluerer sidste sæson og aftaler eventuelle ændringer til kommende år. Forbered maskinstationen på mødet og fortæl, at man gerne vil evaluere sidste sæson, så maskinstationsejeren kan spørge traktorførerne, der har kørt på ejendommen, om de har forslag til forbedringer eller ændringer til kommende sæson. Ofte har de konkrete bud på forhold på ejendommen, der kan ændres og gøre deres arbejde billigere eller bedre. Eksempelvis kan et hul i læhegnet gøre returkørsel hurtigere.

Kend din gylle

Kend din gylles indhold. Mange har flere gylletanke, og gyllens indhold af næringsstoffer svinger meget mellem tankene. Omrør tankene inden udkørsel og brug gylleanalyser.

Afstem gyllemængde pr. hektar efter gylleanalyse og gødningsbehov. En god tilbagemelding om den faktiske udbragte gødningsmængde pr. hektar eller mark er vigtig for at kunne afstemme markens gødningsbehov med eventuel handelsgødning efterfølgende.

Rationel drift

Lav en enkel og rationel markdrift. Saml afgrøderne i klynger, så spildtid minimeres.

Lav gode adgangsforhold til gylletanke, siloanlæg og planér markveje med mere. Det effektiviserer maskinstationens arbejde og reducerer omkostningerne.

Minimer omkostninger til maskinstation og fremstillingspris på afgrøder ved at dyrke korn i marker, der ligger langt fra ejendommen, små marker og marker med de største maskinomkostninger.

Registrer udbytte og omkostninger på markniveau. Når omkostninger og udbytte kendes, kan fremstillingsprisen for de enkelte marker beregnes. Man bliver ofte overrasket over, at det er de samme marker, der gennem årene giver de billigste og dyreste fremstillingspriser, og herefter skal sædskifte og afgrødevalg tilrettes de faktiske fremstillingspriser på markniveau.

Forbered gylle-udkørsel

Lej eventuel en gylletank i nærheden af marker, der ligger længere væk fra ejendommen. Gyllen kan transporteres tæt på markerne i vinterperioden, og udkørsel i højsæsonen bliver hurtigere. Eller anvend lastbiler og buffertanke ved gyllekørsel over længere afstande, da lastbiler transporterer mere gylle pr. time, og ofte har en lavere timepris end traktor og gyllevogn.

Undlad kørsel på markerne, når de er vandmættede. Maskinerne bliver større og tungere, og risikoen for strukturskade er stor hvis markerne er vandmættede. Strukturskader giver lavere udbytter og er svære at genoprette. 

Klare aftaler

Maskinstationer er vigtige samarbejdspartnere og begge parter har behov for god dialog og klare aftaler. Grundlæggende er en god aftale med landmand og maskinstation en aftale, som begge parter er parate til at forlænge år efter år, og hvor man løbende laver forventningsafstemning og hører på hinandens forslag til forbedringer af aftalen.

Læs også