Miljøstyrelsen: Sensor til registrering af skadedyr i rapsmarker virker

Et nyt projekt i regi af Miljøstyrelsen konkluderer, at optiske sensorer kan registrere skadedyr som glimmerbøsser og jordlopper i rapsmarker.

En ny undersøgelse viser, at optiske sensorer placeret i vinterrapsmarker kan registrere aktivitet af rapsjordlopper i markerne om efteråret, hvor insekterne er aktive med æglægning på de små rapsplanter.

Det konkluderer Miljøstyrelsen efter at have afprøvet forskellige sensorer og udstyr, som direkte kan se og tælle forskellige skadedyr i rapsmarker.

- Observationerne fra sensorerne vil kunne anvendes til tidlig varsel om risiko for større angreb af rapsjordlopper, lyder det fra Miljøstyrelsen med et vist forbehold.

- Det kan dog endnu ikke anvendes til at vurdere behov for bekæmpelse på grund af sensorernes indtil nu korte rækkevidde og den ujævne udbredelse af skadedyrene i marken.

Også glimmerbøsser

I den aktuelle undersøgelse, som blev gennemført i efteråret 2019, var der tekniske udfald i perioder, men alligevel lykkedes det at fastlægge sensorernes evne til at påvise rapsjordlopper.

Tilsvarende blev det i 2020 vist, at sensorer også kan anvendes til at opdage aktivitet af glimmerbøsser om foråret, og her blev sensorernes evne til at påvise glimmerbøsser ligeledes fastlagt.

- En vigtig del af denne undersøgelse har været at vise, at sensorerne er i stand til at genkende de to arter af skadedyr i blandt den store mængde af flyvende insekter, der passerer sensorens søgefelt, påpeger Miljøstyrelsen.

Andre skadedyr

Artsbestemmelsen sker på basis af mønsteret i vingebevægelserne, der for den enkelte insektart blev kortlagt ved analyser af flyvende insekter i insektbure.

Der blev også tilsvarende forsøgt at indsamle data for to andre skadedyr, nemlig skulpesnudebillen og skulpegalmyggen.

- For skulpesnudebillen lykkedes dataindsamlingen ikke til fulde, og for skulpegalmyggen viste de indsamlede data sig ikke at være specifikke nok.

Det virker

Miljøstyrelsen konkluderer, at sensorerne virker, men stadig bør forbedres yderligere.

- Pilotprojektet har vist, at der er potentiale i den automatiske registrering og artsbestemmelse af flyvende insekter.

- Der er dog behov for yderligere udvikling af sensorerne, indsamling af data og validering af disse, før optiske sensorer rigtigt kan tages i praktisk anvendelse til tidlig registrering af skadedyr i landbrugsafgrøder, slutter Miljøstyrelsen.

Læs også