Noter fra generalforsamling: BL skoser L&F for alliance med DN

- Det er helt åbenbart et forslag, der er groet i Naturfredningsforeningens have, har man da lov at håbe på.

Sådan sagde næstformanden, Gustav Garth-Grüner, spydigt om Landbrug & Fødevarers alliance med Danmarks Naturfredningsforening om at tage lavbundede landbrugsjorder ud af drift.

Bæredygtigt Landbrugs holdning er klar. Vi skal ikke tage landbrugsjord ud af drift. Med den nye viden, der kommet omkring lavbundsjorde, er det et endnu mere populistisk forslag helt uden fagligt indhold. Forslaget bygger på rent politisk spin, og vi forstår ikke, at Axelborgs bagland er gået med til det, sagde næstformanden.

- Det er helt åbenbart et forslag, der er groet i Naturfredningsforeningens have, har man da lov at håbe på.

Sådan sagde næstformanden, Gustav Garth-Grüner, spydigt om Landbrug & Fødevarers alliance med Danmarks Naturfredningsforening om at tage lavbundede landbrugsjorder ud af drift.

Bæredygtigt Landbrugs holdning er klar. Vi skal ikke tage landbrugsjord ud af drift. Med den nye viden, der kommet omkring lavbundsjorde, er det et endnu mere populistisk forslag helt uden fagligt indhold. Forslaget bygger på rent politisk spin, og vi forstår ikke, at Axelborgs bagland er gået med til det, sagde næstformanden.

BL rumler med traktordemonstrationer

- Bæredygtigt Landbrug vil slå til, når tiden er.

Med den melding varslede formanden, Flemming Fuglede Jørgensen, at der er traktordemonstrationer i vente fra foreningen, hvis politikerne ikke viser større lydhørhed for dens krav.

Han efterlyste tilslutning hertil på landsmødet med et: - Jeg spørger jer. Er i parate? Og forsamlingen på op mod 500 medlemmer klappede.

- Når man kan forlange efterafgrøder og minivådområder på arealer, der beviseligt ikke udleder noget som helst – så er det hamrende vanvittigt, sagde formanden.

Han roste den sønderjyske Agerskovgruppe af landmænd for at have arrangeret en traktordemonstration den 6. januar foran Gråsten Landbrugsskole, da blandt andre miljøminister Lea Wermelin (S) deltog i Sønderjysk Landboforenings nytårskur.

Hold traktoren pudset

- Vi skal alle sove med støvlerne på og traktorerne pudsede – til den dag, det igen bliver nødvendigt at markere, at landbruget ikke kan overleve uden et fagligt fundament. Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug er parat til at demonstrere og aktionere for at nå vores mål – når både anledningen, timingen og muligheden er for at blive hørt, sagde Flemming Fuglede.

Tyske og hollandske landmænd arrangerede i efteråret store traktordemonstrationer i protest mod myndighedernes reguleringskrav.

Parat til retssag mod stramning af paragraf 3

Bæredygtigt Landbrug vil gå rettens vej, hvis regeringen og et folketingsflertal vedtager et lovforslag om at forbyde landmænd at sprøjte, gøde, pløje og omlægge 37.000 hektar naturbeskyttede arealer.

Vi vil ikke acceptere et sådant jordtyveri. Forbud mod at røre vores kulturenge gavner ikke engang naturen – så hvorfor gennemføre det. Det er ulovlig ekspropriation. Hvis det bliver nødvendigt, må vi tage denne sag i retten, sagde Flemming Fuglede Jørgensen.

Han kaldte lovforslaget, som regeringen har folketingsflertal for, »en tom, ideologisk manifestation mod ejendomsret og vores gødning« og for ekspropriation.

Et tilsvarende forslag blev vedtaget af den gamle SR-regering, men ophævet igen af V-regeringen, inden det nåede at træde i kraft. Også Landbrug & Fødevarer er imod det. Som noget nyt er også økologer omfattet af stramningen.

- På disse lysåbne arealer – trives mange blomster og planter – der ikke ville kunne gro, hvis området springer i skov.

Der er ikke tale om næringsfattige områder, som mange fortæller om – der er tale om god, frugtbar jord, hvor blomster trives, fordi arealerne bliver afgræsset, indvendte BL-formanden.

BL kæmper i vandrådene for kemiske målinger

Bæredygtigt Landbrugs medlemmer af vandrådene vil stå fast på, at biologiske prøver ikke er nok til at fastslå, om et vandløb er i tilstrækkelig god økologisk tilstand – eller kan blive det - til, at det bør medtages som i vandområdeplanerne og dermed være miljøbeskyttet.

- Der skal måles for miljøfremmede stoffer i vandløbet, inden indstillingen kan besluttes. Det er vigtigt, at vi står fast her. Hvis arbejdet ikke omfatter de kemiske målinger – kan man jo ikke vurdere, om et vandløb er i god økologisk tilstand, sagde formanden Flemming Fuglede Jørgensen.

Hermed underkendte han kommunernes planer om at bero på såkaldte sparkeprøver, hvor der rodes op i vandløbets bund og tages vandprøver for at se, hvor mange miljøfølsomme insekter, der lever der som en indikator på vandkvaliteten.

- Myndighederne må leve op til kravene, udføre de krævede målinger og inddrage dem i vurderingen, så vi får det korrekte billede af vores vandløb. Ellers må de vandløb, hvor der ikke måles korrekt, trækkes ud af Vandplanerne, sagde han.

BL har »rigtigt mange« medlemmer i vandrådene, nævnte formanden.

De vil også kæmpe for, at lodsejeren straks involveres, hvis han viser sig at blive berørt af den lokale vandområdeplan, sagde Flemming Fuglede Jørgensen.

Lad minivådområder opsamle spildevandsoverløb

BL mener, at det er spild af penge af etablere minivådområder og foreslår, at miniområderne i stedet for etableres i tilknytning til kommunale spildevandsrensningsanlæg, så de kan opsamle de mange overløb, der finder sted, når det regner rigtigt meget.

- Man kunne let etablere 5.000 minivådområder ved rensningsanlæggenes overløb, det bør da undersøges, om der vil være en bedre udnyttelsesgrad der. Når der nu alligevel skal udarbejdes nye potentialekort – kan man jo lige så godt også se på potentialet for minivådområder ved overløb med det samme. Bæredygtigt Landbrug vil glæde sig til et sådant samarbejde, sagde BL-næstformanden, Gustav Garth-Grüner, som høstede klapsalver for forslaget.

BL betvivler, at der mange steder overhovedet er ekstra kvælstof at samle op for minivådområderne i betragtning af, at der i forvejen sås megen efterafgrøder.

- Vi landmænd er klar til at gøre vores indsats omkring de kollektive virkemidler, med bl.a. etablering af minivådområder for at opsamle næringsstoffer. Men kun hvor der beviseligt er næringsstoffer at fjerne, sagde næstformanden.

Han opfordrede også medlemmerne til at få et akkrediteret analyseinstitut til at tage prøver i tilfælde af overløb fra de kommunale spilderensningsanlæg og til at melde det til myndighederne. 

BL vil have undersøgt vandmiljøet for flere giftstoffer

Bæredygtig Landbrug foreslår, at drikkevandet også bliver undersøgt for giftige stoffer, som udledes fra husholdninger og fra industrien.

- Vi foreslår, at man ser på alle de stoffer, der findes i vores vandmiljø – både fra husholdninger, industri og landbrug, og stiller dem op på en skala efter giftighed. Derefter kan man tage hul på stofferne i den rigtige rækkefølge: De giftigste skal væk først, sagde næstformanden, Gustav Garth-Grüner.

Han glædede sig over, at Miljøstyrelsens seneste rapport efter en screening af 263 drikkevandsboringer viste, at der i 80 procent af boringerne ikke var fundet pesticidrester og i for hovedparten af resten kun pesticidrester under grænseværdien. Der blev fundet spor i en håndfuld boringer af ulovlige ukrudtsmidler, og hertil sagde han:

- Det kan vi kun tage afstand fra.

BL er med på en klimaindsats

Landbruget skal tage hensyn til klimaet. Men en bæredygtig indsats må ikke ske på bekostning af produktionen.

Sådan lage BL-næstformanden, Gustav Garth-Grüner, foreningens klimastrategi op på generalforsamlingen.

- Selvfølgelig skal vi passe på vores klode, og vi landmænd skal naturligvis bidrage med en ressourcebevidst fødevareproduktion. Men det skal bygge på faglighed, og vi skal kende de økonomiske konsekvenser. Vi skal ikke kun reducere. Vi skal producere ressourcebevidst, sagde han.

Han slog på, at Danmark har en særlig forpligtelse til at holde gang i fødevareproduktionen. Det er hverken etisk eller økonomisk forsvarligt at sænke den danske fødevareproduktion, sagde næstformanden til bifald fra salen.     

- Danmark ligger i et klimasmørhul for fødevareproduktion – verdens befolkning stiger, og verdens fødevareproduktion falder. Og vi har en forpligtigelse til at gøre produktionen bæredygtigt i forhold til den nyeste viden.

Som en slags programerklæring opregnede han næstformanden tre mål for at arbejde med »et reelt klimavenligt landbrug«.

  • Vi vil bidrage til oplagring af kulstof i jorden.
  • Vi vil sænke udledningen af drivhusgasser gennem effektiv fødevareproduktion.
  • Vi vil dyrke biomasse, så brug af bioenergi kan erstatte fossilt brændstof som olie og kul.

Læs også