Handleplaner for vandmiljø bør sættes i bero

Carl Åge Pedersen, direktør for Videncentret for Landbrug, Planteproduktion, vil have bremset kommunernes handleplaner.

- Arbejdet med de konkrete handleplaner, der skal udmønte vandplanerne ude i kommunerne må forventes at blive sat i bero. Det vil efter min vurdering være en naturlig konsekvens af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

Det siger Carl Åge Pedersen, direktør for Videncentret for Landbrug, Planteproduktion, i en kommentar til at nævnet tirsdag har ophævet vedtagelsen af de 23 vandplaner.

Vandplanerne danner basis for lokale handleplaner, som fastlægger den indsats, der i de enkelte kommuner skal gøres for at opfylde målsætningen i vandplanerne. Formålet er at sikre, at Danmark overholder EU's såkaldte Vandrammedirektiv.

- Handleplanerne udarbejdes på grundlag af vandplanerne. Et grundlag, der med afgørelsen ikke findes længere. Derfor må vi forvente, at handleplanerne ikke implementeres, før processen med vedtagelse af vandplanerne er gennemført korrekt, vurderer Carl Åge Pedersen.

Alle indsigelser i spil
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er truffet på baggrund af klager fra erhvervet, blandt andet Landbrug & Fødevarer. Begrundelsen er, at høringsfrist på 8 dage ved en supplerende høring i december 2011 var for kort.

- Erhvervet har påpeget, at høringsfristen var urimelig kort, og det er selvfølgelig positivt, at nævnet har lyttet til indsigelserne og afgjort at processen nu skal gå om.

- Det vil give mulighed for at gennemføre en høringsfase, der sikrer at alle relevante, faglige indsigelser kommer i spil, siger Carl Åge Pedersen.

Læs også