Natur på flere måder

(Effektivt Landbrug) VARIATION: Der er mange muligheder for at skabe nye naturområder på bedriften.

Blandt landmænd er der stigende interesse for at inddrage lidt af landbrugsjorden og skabe nye naturområder på bedriften. Vådområder genetableres, og der anlægges små bevoksninger, vildtstriber samt dyrknings- og sprøjtefri randzoner langs søer og vandløb.

Det er en udvikling, som planteavlskonsulent Tommy Agermose, LRØ, gerne ser fremmet endnu mere.

- Der er masser af muligheder, også for at placere brakarealerne langs vandløb og hegn og gøre dem mere afvekslende og dermed vildtvenlige, siger konsulenten, der har tre konkrete rådgivningstilbud, når det gælder naturpleje: Naturplaner, naturtjek og vildtvenlig brakstyring.

- Man kan få udarbejdet en større naturplan, som giver landmandsfamilien det store overblik over naturen på deres ejendom. Den indeholder beskrivelser af ejendommen, de naturmæssige forhold, historien samt om udpegninger og tilskudsmuligheder, siger Tommy Agermose.

Resultatet er en konkret plan for ejendommen samt et idekatalog med forslag til, hvad der kan gøres nu og i fremtiden. Planen indeholder således anbefalinger til, hvordan man kan tage mere hensyn til naturen på sin ejendom

Et naturtjek, som er en anden mulighed, er ifølge Tommy Agermose en »lille naturplan«.

- Indgangsvinklen er den samme, men den går mindre i detaljer og knapt så dybt. Her koncentrerer vi os om enkelte elementer og mindre tiltag, siger han.

Vildtvenlig brakstyring er en tredje mulighed i forbindelse med etablering af ny natur på bedriften.

- Brakarealer kan med fordel placeres langs vandløb, søer, hegn og fortidsminder, da der i forvejen er en række krav og fysiske forhold, der begrænser mulighederne for optimal drift i disse områder af marken, siger Tommy Agermose, og tilføjer, at der i planen for vildtvenlig brakstyring er konkrete anbefalinger om placering af brakken, vildtstriber, slåning og etablering af striber med barjord.

De dyrknings- og sprøjtefri randzoner langs søer og vandløb er et af de tiltag, der skal til, for at landbruget kan opfylde nogle af de miljømål, som man har forpligtet sig til at nå af frivillighedens vej.

I Vandmiljøplan II har landbruget lovet at lave 50.000 hektar 10-meters randzoner langs vandløb og søer, hvoraf de 30.000 skal være udlagt inden 2009 og resten inden 2015. Og ifølge Pesticidplan 2004-2009 skal mindst 25.000 hektar være fri for sprøjtning, og de skal være etableret inden udgangen af 2009.

- Vi opfordrer landmændene til at komme i gang med randzonerne, siger Tommy Agermose med henvisning til, at Dansk Landbrug netop har indledt en kampagne for at få flere landmænd til at etablere dyrknings- og sprøjtefri randzoner langs søer og vandløb.

Læs også