Chefjurist: Nyt vandløbsregulativ er ulovligt og ugyldigt

Ringsted Kommune har revideret vandløbsregulativet for Ringsted Å, som ifølge Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Nikolaj Schulz, bør trækkes tilbage.

- Vandstandsstigningerne vil medføre store tab for landmændene, påpeger Nikolaj Schulz. Foto: Henriette Lemvig

Der er blevet udarbejdet et nyt vandløbsregulativ for Ringsted Å. Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Nikolaj Schulz, har på vegne af Øvre Suså Vandløbslaug indgivet høringssvar til udkastet, som han mener er både ulovligt og ugyldigt.

- Vi er langt fra optimistiske i forhold til det nye regulativ. Så vidt vi kan se, vil kommunen lovliggøre den nuværende ulovlige tilstand af Ringsted Å, der er kendetegnet ved ikke at være oprenset i årtier. Det vil sige, at konsekvenserne for bredejerne bliver højere vandstand. Det er selvfølgelig uacceptabelt, siger Nikolaj Schulz.

Ifølge chefjuristen er det primære problem med det nuværende regulativudkast, at der revideres på et regulativ, der ikke findes, fordi det både er ulovligt og ugyldigt, hvilket allerede er anerkendt af Ringsted Kommune.

- Det betyder, at enhver revision eller opdatering af regulativet står på et usikkert juridisk grundlag. Der kan ikke revideres noget, der ikke eksisterer, siger Nikolaj Schulz.

Store tab for landmændene

Bæredygtigt Landbrug fremhæver også flere miljømæssige bekymringer, især omkring forslaget, der tillader yderligere hævninger af vandspejlet. Vandspejlet kan stige med op til 50 centimeter over det nuværende niveau, hvilket er i direkte modstrid med vandløbslovens bestemmelser.

- Vandstandsstigningerne er helt uacceptable for bredejerne og vil medføre store tab for landmændene, siger Nikolaj Schulz.

Desuden påpeger Bæredygtigt Landbrug, at regulativudkastet ikke overholder kravene i EU’s vandrammedirektiv. Specifikt mangler der undersøgelser af de prioriterede stoffer som bly og kviksølv, og der skal ligeledes foretages en økonomisk konsekvensvurdering af regulativet.

Ifølge chefjuristen er Ringsted Kommune forpligtet til at vurdere, om der kan nås en god tilstand. Hvis det ikke er muligt, skal målsætningen reduceres, hvilket dog henhører under miljøministeren.

Som en konsekvens af problemerne opfordrer Bæredygtigt Landbrug til, at regulativudkastet trækkes tilbage og revideres grundigt.

- Vi foreslår en tilgang, der respekterer både lovgivningen og de miljømæssige standarder, der er nødvendige for at beskytte Ringsted Å og bredejerne, fastslår Nikolaj Schulz.

Læs også